34 26 344.862,77 620.352,15 f Te zamen 610.740,— f 1.379.207,15 In 1914 werd als afgelost op de leeningen afgeschreven Zoodat op 31 December 1914 aan leeningen uitstond 305.891,— 735.964,30 823.363,28 176.229,82 507.641,65 580.611,92 De resultaten van de Naamlooze Vennootschap „de Centrale Credietbank"waren over 1914 gunstig, ondanks de buiten gewone tijdsomstandigheden. In 1914 werd aan leeningen een bedrag afgesloten van De som der leeningen bedroeg op 31 De cember 1913 f 4.207.140,— 294.680,— 319.901,67 300.000,— 159.053,— 447.898,— De Brandhelder telt thans 435 huurders van safes. - 1-369.595,— f 1.989.947,15 In disconto werd genomen voor een bedrag van In deposito werd ontvangen en uitbetaald Terwijl het saldo der deposito-rekening bedroeg In chèque-rekening werd ontvangen en terugbetaald Het saldo der chèque-rekening bedroeg op 31 December 1914 In de Spaarbank werd ontvangen en daarop terugbetaald Het saldo der Spaarkas bedroeg op 31 De cember 1914 Er werden in 1914 183 nieuwe spaarboekjes uitgegeven en met 215 boekjes afgerekend; terwijl op 31 December 1914 in omloop waren 768 spaarboekjes; het gemiddeld bedrag per boekje bedroeg f 449,04. Aangaande de ’s-Gravenhaagsche Credietvereeniging en Depositokas werd gemeld dat de ongunstige politieke en economische toestand ook aan deze instelling teleurstellende resultaten gaf. Het dividend over 1914 bedroeg dan ook slechts 6 °/0 tegen 7’/2 over 1913. Het Reservefonds is thans gestegen tot f 182.555, terwijl het niet volgestorte aandeelenkapitaal een Waarborgkapitaal verschaft van. Op 31 Dec. 1914 was gestort ii deposito in de Spaarkas VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1117