29 707.785,13 f 1.023.900,— 934.801,67 17.926.800,— 386.330,32 729.075,— Hierop werd afgelost een bedrag van. Het totaal der leeningen op 31 December 1914 bedroegf 6.803.299,325 ’s-Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland: Het totaal bedrag der op 31 December 1914 uitstaande hypothe caire vorderingen wasf 18.790.022,70 Daarentegen zijn in circulatie pandbrie ven tot een bedrag van Na toepassing van de winstverdeeling over 1914 zal de gezamenlijke reserve komen op De resultaten van het boekjaar 1914 der Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland waren, de buitenge wone tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, bevre digend te noemen. Slechts in twee gevallen behoefde in het afgeloopen boek jaar tot executie der verbonden onderpanden te worden overgegaan. Het totaal der in circulatie zijnde pandbrieven bedroeg: op 31 December 1914 f 12.595 400 tegen f 12.404.400,— op 31 December 1913. Het waarborgfonds bedroeg op 31 Dec. 1914 f 503.816, zijnde 4 van het bedrag der op 31 December 1914 uit staande pandbrieven c.a. f 12.595.400, Het totale bedrag aan reserve bedraagtf Aan geldleeningen werd in 1914 een be drag afgesloten van De som der leeningen op 31 December 1913 bedroeg Aangaande de Oranje-Nassau Hypotheekbank kan het vol gende medegedeeld worden: Tot 31 December 1913 waren leeningen gesloten tot een bedrag vanf 20.355.680, In 1913 kwamen tot stand 33 leeningen tot een bedrag van Zoodat het totaal der leeningen sedert de oprichting der bank (6 Oct. 1893) bedraagt f 21.084.755,— Hierop werd afgelost een bedrag van. 14.281.455,675 12.674.212,67 Te zamen f 13.698.112,67 In 1914 is als afgelost op de leeningen afgeschreven Zoodat de som der leeningen op 31 De cember 1914 bedroegf 12.763 311, Aan aandeelhouders kon in totaal een dividend van 18% worden uitbetaald. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1120