34 30 6.247.941,25 f 6.023.018,75 f 5.728.250,— 267.800,— 5.998.050,— f Zoodat op uit. December 1914 op Hypo theek uitstond Residentie Hypotheekbank voor Nederland Tot ultimo December 1913 waren gesloten leeningen te zamen adf 11.768.160, Gedurende 1914 werden leeningen geslo ten tot een bedrag van en afgelost a pari na aanmelding wegens het verstrijken van den 10-jarigen termijn. In circulatie op 31 December 1914 terwyl ten verkoop in de portefeuille was Totaal f f 2.061.450,—. Op 31 December 1914 was aan pandbrieven in omloop voor een bedrag van f7.187.600,— waarvan in omloop was f 6.819.900,terwyl een bedrag van f 367.700,zich in portefeuille bevond. Aan aandeelhouders werd 11' /2 over hunne stortingen uitgekeerd. pCt. was derhalve ruim Hierop is afgelost tot ultimo December 1913f 5.827.138,75 en in 1914420.802,50 f 380.450,— 119.650,— 42.100,— f 5.955.950,— 139.850 6.095.800,— De in circulatie zijnde hypotheekbrieven waren verdeeld als volgt: De gemiddelde rente dezer leeningen is bijna 4.7 °/o. In ’t afgeloopen jaar werd 1 maal tot executorialen ver koop overgegaan. Hierbij werd geen verlies geleden. Op 31 December 1913 was aan 4 en 4'/2 °/o Hypotheek brieven voor een bedrag in omloop van in 1914 werd geplaatst en teruggekocht B 502.800,— f 12.270.960,— 4 3.852.000,—4>/2 42.500,—5 De gemiddelde hypotheek briefrente 4.33 o/o. Het dividend werd op 8 °/o vastgesteld. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. ci va n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1121