34 en bij- 1 33 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Verkorte Balans op 31 December 1914. DEBET. CREDIT. f 902.580,83 f 6.262,135,05* 14.907.127,28 7.762.250,07 132.055,62 1.068.334,87 Prolon- f 16.409.306,06* Rekeningen van Baten en Lasten. BATEN. LASTEN. f 196.777,— 110.674,— 450.780,51 136.987,97 f 2.456.722,93* f 189.907,19 1.424.945,24 608,37* 704.274,16 64.833,43 374.842,23* 71.117,15 63.796,68 10.183,28 356.000,— 500.000,— 228.165,10 2.100,— 65.126,71 8.502,52 214.276,85* 233.414,67* 437,— 116.673,19 182.663,18* 54.219,63* 7.629,76 2 S bc a ju P 35.947,— 726.332,16 f 2.456.722,93* 3 Effecten en inschrijvin- gen N. W. S. j Leeningen onder verband van hui- i zen en landerijen onder verband van ef fectenj onder verband van po lissen. Deposito’s en gatiën Gebouwde eigendommen j Kantoormeubelen Kas en kassier Gedeponeerde waarden. Debiteuren. Agentschappen kantoren. Overlijden, gewone j verzekering. Overlijden, gemengde verzekering. In-leven-zijn, gemeng de verzekering In-leven-zijn, gewone verzekering. Lijfrenten Weduwen- en wee- zenpensioenen Afkoop v. contracten Teruggaaf v. premiën bij overlijden Premiën weg. herverzeker. Administratiekosten Provisie aan agenten. Geneeskundig onderzoek. Uitkeer, aan aandeelhou ders i/h zekerh.fonds. Saldo 166.359,26* f 16.409.306,06* 1) Alleen door het opmaken eener wetenschappelijke balans verkrijgt men het bedrag der reserve uit premiën en dat der winst afzonderlijk. Het hier vermelde bedrag stemt overeen met Zekerheidsfonds Reserve uit premiën en winst Reserve voor koersver schillen, enz. Crediteuren Leeningen onder ver band van effecten het totaal van de reserve uit premiën volgens”de balans van 31 December 1912 en van de saldi der rekeningen van 1918 en 1914. Premien in eens Termijnpremiënj PolisgeldenI Interest en huur Litkeeringen wegens her verzekering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1124