34 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Kapitaalverzekeringen. Renteverzekeriugen. Bedrag. Bedrag. Aantal. Aantal. f Balans op ultimo December 1913. CREDIT. DEBET. f 1.500.000,— 2> 10.158,37 1.743.668.88 143.600,35 56.856,76 11.833,87 527.895,43 208.757,62 263.255,87 f 29.466.816,49 Totaal f 29.466.816,49 Totaal I f 1.200.000,— Op 1 Jannar: 1913 bestonden. In dat jaar werden gesloten Vervielen Zoodat op 31 Dec. 1913 bestonden. 14.613.703,18s 9.442.089,19 914 500,— 14.064 10.222 i 4.897 362 178 5.081 1.810,422,44s 250 281,21s 92.935,14 1 967.768,52 41.250.— 24.750,- 26.931.573,02s 450.000,- 250.000,— 298.685,95 168.296,56s 738,- 45.000,- 54.471,- 31.491,80 1,- 78.545 If 66.884.325,48s 7.010.642,08 6.537.682,84 82.387 67 357.284,72s Over het 31ste boekjaar (1913) der Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit werd 15 dividend uitgekeerd. Het verslag over genoemd jaar werd ditmaal later gepubliceerd dan gewoonlijk, in ver band met de opneming in het bedrijf van de geliquideerde Vennootschap „Nederland”. Aan genoemd verslag is het navolgende ontleend. 1.009,25 46,S6s Per Kapitaal Reserve na aftrek herverzekering. Zekerheidsfonds j Extra Reserve. Onbetaalde Winst- I aandeelen Verze kerden Nog niet verre- i kende uitkeeringen j en afkoop na aftrek herverzekering. j Reserven in depót van Maatschappijen Nog verschuldigde Onkosten. Nog niet betaalde Dividenden Dividendoverl913 Winstaandeel Ver zekerden over 1913 Tantièmes Bedrijfsbelasting over 1913 Saldo Winst Aan Aandeelhouders Effecten Hypotheken. Vaste Goederen In Beleening en a Deposito gegeveu gelden Kas en Kassiers Voorschotten op Polissen Bloote Eigendom men Vruchtgebruiken Meubilair Reserven bij her- verzekeraars gede poneerd Bijkantoren, Agen ten, Maatsch.pijen, Debiteuren en Cre diteuren Nog komende inte rest en huur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1125