36 298.750,— 680.295.— f 21.499,37» 730,07 f 23 786,52 Het dividend werd bepaald op 7 f 7.085.202,17 323.300,— 979.045,— ,5 f 6.286.987,47 86.558,40 5 711.656,29 s 43.935,64 65.435,015 41.648,49 s In mindering van het totaal te goed ad. werd in 1914 terug betaald Zoodat het saldo te goed op 31 Dec. 1914 bedroeg De resultaten van de Naamlooze VennootschapNationaal grondbezit” over de eerste helft van het jaar 1914 waren bevredigend, doch sedert 1 Augustus stond de verkoop van huizen en bouwterreinen bijna geheel stil, terwyl ook moei lijkheden werden ondervonden by het binnenkomen der huren, voornamelijk van weekwoningen te Rotterdam. De huuropbrengst bedroeg f 450.958,45s en is wederom hooger dan vorige jaren. Op 31 December 1914 bezat de vennootschap aan huizen in eigendom aan villa’s en huizen in aanbouw aan terreinen Het totaal der onroerende goederen be draagt dus De Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederlandsche Ver- zekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit gaf over 1914, ondanks de crisis die de Europeesche oorlog heeft veroorzaakt, gunstige resultaten. Op 31 December 1913 stond aan leeningen uit een bedrag van (sedert de oprichting 18 Aug. 1903) f 655.745, In 1914 kwamen leeningen tot stand voor een bedrag van Het tegoed der inleggers in de Spaarbank was op 31 December 1913 en vermeerderde in 1914 door stortingen metf 43.205,57 en door beschrijving van rente met 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f Hiervan werd in 1914 afgelost voor een bedrag van Zoodat op 31 Dec. 1914 aan leeningen uitstond een bedrag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1127