I 1 40 Gedurende den oorlogstoestand wordt van wege de Ver- eeniging een Koersblad uitgegeven, aangevende de koersen van de coupons in vreemde valuta. Tot vaststelling van de kosten te berekenen voor de levering van nieuwe coupon- en dividendbladen, afstempeling van dividenden of afbetalingen, inlevering bij comite’s enz. verwisseling van voorloopige in definitieve stukken, inlevering van coupons tot andere doeleinden dan voor betaling, werd een Commissie ingesteld bestaande uit 5 leden. Hiervoor werden aangewezen de Heeren Mr. H. W. E. K. Furnee, Mr. S. J. Hogerzeil, M. L. H. de Jong, W. Meyer en J. L. van Verre Jr. Voor verzilvering van losbare stukken, obligaties of aan- deelen in Nederlandsche valuta, niet in den Haag betaal baar, werd vastgesteld een provisie van minstens 1 °l00 in rekening te brengen, minimum 10 cent. De ballotage voor de Beurs werd gewijzigd; candidaten moeten voorgesteld worden door zes leden, acht dagen voorhangen, terwijl over eventueel ingebrachte bezwaren door het Bestuur wordt beslist. Tot Bestuursleden werden herkozen de heeren C. Gebel, Mr. S. J. Hogerzeil en H. D. Pierson. In de Commissie van de Noteering wrerd in de plaats van het aftredende niet-herkiesbare lid den heer F. van Alphen benoemd de heer F. van der Eist. De hulp van de Geschillen-Commissie werd in het afge- loopen jaar slechts eenmaal ingeroepen; de hangende kwestie werd naar genoegen van partijen opgelost. Aan het Jaarverslag over 1914 der Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel kan het navolgende ont leend worden: Het ledental was op 31 December 1914 gelyk aan dat van 31 December 1913, namelijk 59. Het verhandelde op de vergaderingen der Vereeniging had over het algemeen betrekking op de stagnatie in den Geld- en Effectenhandel ontstaan door den wereldoorlog. Nadat de Beurs te Amsterdam en ook hier gesloten was, werd het besluit genomen, de afwikkeling van effecten transacties te schorsen tot de wederopening van de Amster- damsche Beurs. Voorts werden verschillende besluiten genomen ten opzichte van het verzilveren van coupons ten einde zooveel mogelijk eenheid in de wnjze van afrekening te brengen. De Voorzitter trachtte in deze moeiljjke dagen de belangen van Den Haag en de Provincie by de regeering voor te staan. Hij werd door de Regeering benoemd tot lid van de Commissie van deskundigen by de uitvoering van de beurswet. L 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1131