43 C. Vreemdelingenverkeer. Uit het jaarverslag der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer kan worden medegedeeld, dat het ledental op 31 December 1914 429 bedroeg. De Vereeniging herdacht in 1914 het feit dat zij 10 jaar geleden op initiatief der Vereeniging voor Handel, Nijver heid en Gemeentebelangen werd opgericht. De toestand der geldmiddelen had een gunstig aanzien in het afgeloopen jaar. De tijdsomstandigheden maakten het ónmogelijk voor 1914 gekoesterde plannen te verwezenlijken, waardoor verschillende uitgaven achterwege konden blijven. De werkzaamheden gedurende de eerste zeven maanden van 1914 waren drukker dan in de overeenkomstige maan den van vorige jaren. In Augustus viel een plotselinge stagnatie in en het Bureau stelde zich met zijn personeel ten dienste van de toen opgerichte hulp-comités. Spoedig kwam er echter weer meer werk, eerst ten behoeve van de Amerikanen uit allerlei oorden van Europa hier te lande saamgestroomd en veelal in den Haag verblijvende om weder zoo spoedig mogelijk van Rotterdam met de opvolgende booten der HollandAmerika-Lijn naar hun land te ver trekken; daarna kwamen in den laten herfst de duizenden uitgeweken Belgen, die met raad en daad werden bijgestaan, in het bijzonder by het zoeken van geschikte verblijven. De Voorzitter der Vereeniging werd benoemd in de Regee- rings-Commissie en de Provinciale Commissie voor Vluch telingen. Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer. Het aantal inlichtingen tot 1 September verstrekt bedroeg 5830, waar van 1580 schriftelijke en 4250 mondelinge (in 1913 over het geheele jaar resp. 4850 en 2750). Het aantal mondelinge in lichtingen bleek zeer toegenomen. In de maand Juli alleen bedroeg dit aantal 1200. In Augustus daarentegen werden aan, door den oorlog vertrekkende en doorreizende vreemde lingen, slechts 180 inlichtingen gegevenvermoedelijk is dit hieraan toe te schrijven, dat alhier door de Amerikaansche Legatie een Passage-Bureau van de American Relief Com mittee werd opgericht. Het aantal ingekomen brieven bedroeg 2710, het aantal uitgegane 2400. De buitenlandsche Reis- en Inlichtingen- Bureaux werden als gewoonlijk van reclame-materiaal voor zien, terwijl aan 165 dezer op hun speciaal verlangen extra zendingen moesten geschieden. Evenals het vorig jaar werd de controle op de buitenlandsche Reisbureaux weder uitge oefend door daarvoor aangewezen personen, employe’s van VERSLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1134