44 8. Samenstelling en Handelingen der Kamer. De samenstelling der Kamer aan het einde van het afge- loopen jaar was aldus: Voorzitter de heer Sillevis; plaats vervangend Voorzitter de heer Koppel; leden: de heeren A M. v. Embden, J. H. A. v. Goch, P. J. A. ten Hagen, J. Michels, M. de Mos, G. M. de Niet en W. L. C. Weimar; Secretaris Mr. D. W. Molhuysen. In de openbare vergaderingen werden de navolgende zaken behandeld. A. Aan den Minister van Landbouw, Handel en Nijver heid werd op diens verzoek advies uitgebracht over het ontwerp algemeene Maatregel van Bestuur, het z.g. Stoom- besluit en werd instemming met het ontwerp betuigd. de My. tot Exploitatie van S.S., de H.IJ.S.M. en de N.B.D.S.M. Hoewel verschillende uitgaven achterwege bleven in ver band met de tijdsomstandigheden, moest toch een nadeelig saldo geboekt worden van f 1267,De voor 1915 begroote inkomsten bedragen echter f 11.500,zoodat definancieele toestand geen onrust baart. Ook dit Bureau stelde zich na het uitbreken van den oorlog ter beschikking van de Regeering. De Voorzitter en de Directeur werden benoemd respectie velijk tot Voorzitter en Directeur van de Centrale Regeerings- Commissie tot behartiging van de naar Nederland uitge wekenen. In het jaar 1914 hadden acht openbare vergaderingen plaats. Tot voorzitter werd in de Januari-vergadering gekozen de heer J. A. Sillevis, tot onder-voorzitter de heer Koppel. Na hunne periodieke aftreding werden herkozen de heeren Michels, de Niet en Weimar. De heer Mutters stelde zich, wegens zyn te verwachten vertrek uit deze gemeente niet voor herkiezing beschikbaar. In zyn plaats werd gekozen de heer S. de Clercq, architect te dezer stede. B. De Kamer bestudeerde op eigen initiatief het ontwerp wet op den waarborg van goud- en zilverwerken, mede in verband met een der Kamer bekend geworden adres van den Bond van Goud- en Zilverbewerkers, hetwelk tegen het ontwerp was gericht. De Kamer adviseerde den Minister van Financiën in hoofd zaak het ontwerp te behouden en ter zijde te stellen de aangegeven wijzigingen van genoemden Bond. 34 VERSLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN’ FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1135