34 O. De Kamer werd door twee harer leden vertegenwoor digd op het in de maand Juni, te Parys gehouden schitterende Internationale congres van Kamers van Koophandel. K. De Kamer verklaarde ten opzichte van het ontwerp tot heffing van uitvoerrechten geheel te deelen de bezwaren tegen dit ontwerp geuit door haar zusterkamers te Rotter dam en Amsterdam. I. Op verzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te Breda, werd aangedrongen by den Minister van Waterstaat om bij openbare aanbestedingen den aannemer voor zyn zekerheidstelling de keus te laten tusschen per soonlijke zekerheid of zakelijke zekerheid gelijkstaande met een bepaald percentage. De werktijd der bestellers verhinderde evenwel de latere bestelling. De Kamer vond hierin aanleiding om niet aan te dringen op inwilliging van het verzoek. M. Een verzoek van de Afdeeling den Haag van den Nederlandschen Slagershond om by den Gemeenteraad aan te dringen zich niet incompetent te verklaren tot het maken van een verordening om tegen te gaan verkoop van paar- denvleesch voor rundvleesch, werd beantwoord met een uitspreken van de wenschelykheid om dit euvel te weren, het in het midden latend welke wetgevende macht de be voegdheid daartoe heeft. J. Op een request van een firma te Groningen aan den Minister van Financiƫn om geheelen vrydom van accyns op zout, te bepalen voor de invoer van zout bestemd voor bedrijven die vrydom van accyns genieten, werd adhaesie betuigd. L Instemming betuigde de Kamer op een request gericht door de Kon. Pharmaceutische fabrieken, voorheen Stheeman en Brocades, aan de Staten-Generaal om toe te treden tot de internationale conventie op het verbod van vervaardigen en uitvoer van saccharine, evenwel met schadeloosstelling van de huidige fabrikanten van dit artikel. W. Een schryven der Afdeeling den Haag van den Bond van Koffiehuishouders en Slyters, waarin geklaagd wordt over diefstal van gedistilleerd uit fusten gedurende het ver voer, werd voor kennisgeving aangenomen. 46 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1137