Bij laste 35 EdelAchtbare Heeren. Aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenhage. In het jaar 1914 kwamen in het Departement geen by- zondere gebeurtenissen voor. Op 1 Januari 1914 bedroeg het aantal leden, met inbegrip der donateurs, 208, terwijl enkele leden werden verloren door overlyden, verhuizing of opzegging, doch door het toe treden van nieuwe leden was op 31 December het aantal 202. Algemeene Vergaderingen, waarin sprekers optraden ter inleiding van een wetenschappelijk onderwerp, vtonden 4 maal plaats, waarby de volgende voordrachten werden ge houden De textielnijverheid in Nederland (S. P. Knuyver.) Het metaaldryven (G. H. Lantman.) Europeesche Cultures in Nederl. Indië (Dr. H. H. Zeylstra). De wapens in den modernen Zee-oorlog in gebruik (J. W. J. Baron van Haersolte). Eene Algemeene Vergadering werd gewyd aan de behan deling der beschryvingspunten voor de Algemeene Ver gadering der Maatschappy, waarbij in het bijzonder het onderwerp „Electriciteitsvoorziening” een punt van bespreking uitmaakte. Voor 25-jarigen dienst bij denzelfden patroon werden 17 en voor 50-jarigen dienst 2 vereerende getuigschriften uit gereikt. Voor de behandeling van de zaken van het Departement werden 3 Bestuursvergaderingen gehouden. Eene excursie voor de leden naar de werf „Feyenoord” ter gelegenheid van het van stapel loopen van het stoom schip „Sloet” vond plaats. Hoewel het Departement steeds zyne aandacht gewyd JAARVERSLAG over 1914 van het Departement’s-Gra venhage der Maatschappij van Nijverheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1148