35 Namens het Departement: P. J. van Voorst Vader, Voorzitter. J. M. H. Dolk, Secretaris. thans in verband met de huidige crisis, tengevolge van den oorlogstoestand, in het bijzonder een punt van overweging uit. Voorts wordt het Departement door Voorzitter en Secre taris vertegenwoordigd in het „Comité 1914” ter behartiging van Handel en Nijverheidsbelangen te ’s-Gravenhage. Hoewel onder den indruk van het oogenblik in de maand Augustus verscheidene leden bedankten, mocht tegen het einde van dit jaar weder eene flinke toename van het leden tal geconstateerd worden, waaruit toch blijkt, dat, vooral nu men door de bijzondere omstandigheden meer dan anders op eigen nijverheid aangewezen is, het streven der Maat schappij door de industrie gewaardeerd wordt. Door de periodieke aftreding van verschillende bestuurs leden werd het Bestuur voor 1915 als volgt vastgesteld: P. J. van Voorst Vader, c.-i., Voorzitter; P. A. Haaxman Jr., Onder-Voorzitter; J. M. H. Dolk, Secretaris; Dr. J. Roeters van Lennep, Penningmeester en Bibliothecaris; G. H. E. Bergsma, M. M. Couvée Jr., Prof. Dr. Hoogewerff, M. Nooyen, Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, J. Kutten, c.-i., A. Spanjaard, J. Th. Zur Mühlen. 2 VERSLAG MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1149