Bylage 36 Aan de Volksgezondheid. handelingen de gemeente De Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage heeft de eer U, ingevolge art. 27e der Gezondheidswet, het verslag aan te bieden over het jaar 1914. HOOFDSTUK I Personalia en Huishoudelijke Zaken. A. Personalia. Ter voorziening in de van 1913 dagteekenende vaca- ture-PENN, werd bij besluit van 17 Januari tot lid der Commissie benoemd' de heer Mr. L. N. Roodenburg, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud- Secretaris der Commissie. De op 1 Juli periodiek aftredende leden, de heeren Jhr. Mr. A J. Rethaan Macaré, Dr. L. Th. van Kleef, Mr. K. W. Brevet en S. A. W. Vrijland, werden her benoemd, met aanwijzing 'wederom van eerstgenoemde tot Voorzitter. Allen namen hunne herbenoeming aan. De nieuwe ambtstermijn van den Voorzitter zou echter niet van langen duur zijn. In de gewone Octoberver- gadering deed de heer Rethaan Macaré mededeeling van zijn voornemen om, met het oog op het klimmen zijner jaren, ontslag aan te vragen als lid en Voorzitter. De Commissie, hoewel zij de reden der ontslagaanvrage moest billijken, nam met groot leedwezen kennis van het besluit van den Voorzitter, onder wiens voortreffelijke leiding zij acht en een half jaar gewTerkt had en wiens groote kennis van zaken, ijver en nauwgezetheid zij in den Heer Hoofdinspecteur van VERSLAG van de bevindingen en der Gezondheidscommissie voor ’s-Gravenhage over het jaar 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1150