36 F 4 In de vergadering van 16 Januari werden overeen komstig het Reglement van Orde de permanente Sub commissies opnieuw benoemd. Zij bleven samengesteld, als aan het einde van het vorig verslagjaar het geval was, met dien verstande echter, dat de door het over lijden van den heer Lamékis in de Sub-Commissie voor de Levensmiddelen ontstane vacature vervuld werd door den heer Remmelts, terwijl in de klachten-Com- missie I wijlen de heer van Nieukekken vervangen werd door den heer van dek Steur. Nog werd in de Februarivergadering, ter voorziening in de vacature- Penn, in de klachten-Commissie II benoemd de heer Roodenburg. Een volledige opgave van de samenstelling der perma nente Sub-Commissies en Sub-Commissies ad hoe wordt gegeven in Bijlage B. De Commissie tot het nazien van de Bibliotheek en het Archief rapporteerde in de vergadering van 13 Februari, dat zij deze zaken in orde had bevonden. Den 13en Februari werd het jaarverslag over 1913 in de wettelijk voorgeschreven openbare vergadering vastgesteld. De rekening der Commissie over 1913 werd in de vergadering van 6 Maart vastgesteld en op 11 April door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. (Zie Bijlage C.) Zij sluit met een totaal aan uitgaven ad ƒ4191.41. In de vergadering van 8 Mei wrerd de begroeting van uitgaven voor het jaar 1915 vastgesteld met een eind cijfer in ontvang en uitgaaf van 8000.en een bijdrage van de Gemeente ad f 7600.(Zie Bijlage D). Op de Gemeentebegrooting voor 1915 werd laatst genoemd bedrag beschikbaar gesteld. De Commissie werd op bet Congres voor openbare gezondheidsregeling, den 12en en 13en Juni te Maastricht gehouden, vertegenwoordigd door de heeren Koch en Remmelts. Voorts trad zij als lid toe tot de „Association interna tionale de bains populaires et de propreté.” VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1153