36 5 HOOFDSTUK II Algemeeue beschouwingen. In de werkwijze der Commissie kwam dit jaar geen verandering. De oorlogscrisis, in de tweede helft van het jaar zoo plotseling uitgebarsten, bleef ook op den arbeid der Commissie niet zonder invloed. Aan de eene zijde be greep zij, dat bij het brengen van verandering in bestaande ongunstige woningtoestanden gedurende dezen moeilijken tijd in hooge mate geleidelijkheid moet worden betracht. Aan den anderen kant zag zij zich genoopt hare aandacht te wijden aan enkele zaken, met den oorlogstoestand verband houdende. Bijzonder heden omtrent een en ander geven de volgende hoofd stukken, in het bijzonder de bladzijden 24, 25, 37 en 52. HOOFDSTUK III. Toestand van water, bodem en lucht en hetgeen tot verbetering is geschied. A. Waterloopen en slooten, enz. Het in het vorig jaarverslag’ vermelde onderzoek omtrent de verontreiniging van het water in de stads grachten, in opdracht der Commissie ingesteld door Dr. N. L. Söhngen te Delft, kwam in dit jaar gereed. Een uitvoerig rapport, getiteld „Verslag over het onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van den stank der Haagsche grachten en aanwijzingen betreffende middelen ter verbetering”, werd door den schrijver ingeleverd en door de zorgen der Commissie gedrukt en gezonden aan tal van Rijks-, provinciale en gemeentelijke autori teiten. Omtrent de oorzaken der verontreiniging van het grachtwater deelt Dr. Söhngen als conclusie mede: 1. De Poldervaart, Schie, Gaag en Zweth, welke Maas- en polderwater aanvoeren, dat voor verversching van de Delftsche en Haagsche grachten gebezigd wordt, bevatten water van goede hoedanigheid. 2. In de grachten van Delft en aangrenzende gemeenten wordt dit Maas- en polderwater door rioolloozingen van VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1154