36 6 woningen, straten en fabrieken, tevens door groenteafval by veilingen en op andere plaatsen zeer verontreinigd. 3. Na Delft is het Vlietwater ernstig vervuildhet is troebel stinkt, bevat weinig of geen zuurstof, veel organische stof en stikstofverbindingen, een enorm aantal bakteriën per c.c.m. waarvan ongeveer 100.000 coliachtige. In tegenstelling met andere openbare wateren komt daarin een groot aantal gistcellen voor, tot 2000 per c.c.m., welke afkomstig zijn uit het afvalwater der gist- en spiritusfabrieken en der brouwery te Delft. Ook de Leidsche Trekvliet wordt hoofdzakelyk door het Delftsche Vlietwater vervuild en stinkt tengevolge der ge ringe stroomingen in het water soms nog erger dan de Delftsche Vliet. 6. Op de Haagsche grachten loozen de riolen van nog slechts een gering aantal, meest moeilijk aansluitbare, per- ceelen; eene noemenswaardige meerdere verontreiniging daardoor van het grachtwater heeft niet plaats. 5. Het water van de Nieuwe vaart en Wennetjessloot, waarmede de Loosduinsche vaart in hoofdzaak gevoed wordt, bestaat eveneens grootendeels uit Maas- en polderwater en is van goede hoedanigheid. Bij het begin dezer vaart, by Berkendael, wordt het ver vuild door riolen van de kom der gemeente Loosduinen en door de fabriek van zuivelprodukten „Berkendael”. Verderop wordt het geleidelyk meer en meer vervuild door riolen van woningen, wasscheryen en door groenteafval. Van af Eik en Duin tot den Z.W. Binnensingel heeft nog verdere ver ontreiniging door groenteafval plaats. Het water van de Beek of Lang Laak, uit Maas- en pol- derwater bestaand, is van betere hoedanigheid dan dat van de Loosduinsche vaart. De Hofvijver bevat zuurstof houdend water, dat belangryk beter is dan dat der Haagsche grachten, hetgeen blykbaar het gevolg is van de oordeelkundige waterverversching en van het feit, dat slechts enkele riolen daarop loozen. 4. Van Delft tot Den Haag stroomend, verandert het Delftsche Vlietwater, indien krachtig gespuid wordt, weinig. By geringe spuiing, wanneer het water voor het afleggen van dien afstand meerdere dagen behoeft, heeft zelfreiniging in dien tyd plaats. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1155