36 1. 11. III. Dóór de Aschstaal worden de grachten vervuild; by droog weer door stof, by regen door opgeloste en zwevende stof met het hemelwater van het terrein meegevoerd. Eveneens heeft vervuiling der grachten plaats bij het overladen van vuil uit de schuiten op de staal en omgekeerd. De modder in verschillende grachten in dikke laag aan wezig, bestaande uit bezonken vuil, bladresten, takken, zand enz., moet, mede tengevolge van het daarbovenstaande zeer verontreinigde water, tot vermeerdering der stankver- spreiding bydragen. De maatregelen ter verbetering van de hoedanigheid van het water der Haagsche grachten moeten volgens den schrijver worden gezocht in: De standen in ons land zullen zijn teruggekeerd, door de betrokken autoriteiten van de beschouwingen van Dr. Verbetering van het water, dat Den Haag binnen stroomt door de Haagsche Trekvliet. Verbetering van het water der Loosduinsche vaart. Verbetering van den toestand waarin de Haagsche grachten verkeeren en de vervuiling daarvan in Den Haag. Commissie vertrouwt, dat, zoodra normale toe- 7. De oorzaak van het ontstaan van den stank der Haag sche grachten is bijna geheel te wijten aan de vervuiling der Delftsche Vliet door rioolloozingen van woningen en straten van Delft, door groenteafval en afvalwater van de fabrieken van Delft en aangrenzende gemeenten. De Delftsche riolen van woningen en straten leveren hoogstens 20 de fabrieken enz. minstens 80 °/o der op den boezem gebrachte afvalstoffen. Söhngen meer in bijzonderheden zal worden kennis genomen en dat die kennisneming zal kunnen bijdra gen tot de oplossing van een vraagstuk, dat reeds zoo tal van jaren aanhangig is gebleven. B. Verzameling en af voer van vuil. Bij de Commissie werden 5 klachten ingediend, be treffende stallen en mestverzamelingen. 4 dezer klachten VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1156