I 36 In den loop van het verslagjaar werd 9 maal door de Commissie geadviseerd omtrent aanvragen om ver gunning tot het oprichten van lompen- en beenderenbe- waarplaatsen. Een 7-tal dezer aanvragen ontmoette bij de Commissie geen bezwaar; in één geval luidde haar advies ongunstig, terwijl in één geval de Commissie de vergunning wél verleend wenschte te zien, doch onder bijzonder strenge voorwaarden. Omtrent 4 dezer aanvragen was door Burgemeester en Wethouders aan het einde van het jaar nog geen beslissing genomenin één geval werd een vergunning, die door de Commissie ontraden was, door Burgemeester en Wethouders verleend, terwijl overigens beslist werd overeenkomstig het advies der Commissie. Door Burgemeester en Wethouders werden 11 ver gunningen voor deze soort van inrichtingen verleend. Twee vergunningen vervielen op grond, dat de inrichting niet binnen den gestelden termijn was voltooid en in werking gebracht, terwijl in 3 gevallen de termijn werd verlengd. Eén aanvrage werd door den belanghebbende ingetrokken. meendedeCommissie zich eersttotden Inspecteur derVolks- gezondheid te moeten wenden met verzoek om inlichting omtrent de resultaten van zijne bemoeiingen in dezen (zie vorig jaarverslag). De gevraagde inlichtingen hadden de Commissie aan het einde van het jaar nog niet bereikt. De Sub-Commissie voor het onderzoek van het vraag stuk der lompen- en beenderenbewaarplaatsen kwam dit jaar met haar arbeid gereed. De resultaten van de studie dezer Sub-Commissie werden in een rapport neergelegd. Zij kwam daarin tot de gevolgtrekking, dat eigenlijk niet kan worden gesproken van een lompen- en been derenvraagstuk, in dien zin, dat voor het optreden der overheid ten aanzien van die artikelen geheel nieuwe banen zouden behooren te worden aangewezen. „Die gevolgtrekking”, voegde zij hieraan toe, „vindt bevesti ging in het feit, dat in de laatste jaren, sedert de Gemeente, mede op aandrang der Gezondheidscommissie, meer doeltreffende voorwaarden is gaan verbinden aan 10 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1159