115 f te zamen De voor die werken gehouden openbare en onderhand- sche aanbestedingen werden gegund als volgt: Het bouwen van een bewaarschool aan de Ammuni- tiehaven en in verband daarmede det afbreken van 17 huizen en 2 schuren c.a. daar ter plaatse en het uitvoeren van met een en ander in verband staande werken aan J. H. de Wilde te Gouda voor f 62.443. 2°. de houten vloeren van de privaten, waterplaatsen en de daarbij behoorende portalen van de volgende scholen werden waterdicht gemaakt door het aanbrengen van een dekvloer van houtgraniet: Ammunitiehaven, Korte Lombardstraat No. 4, Zwarte- weg, Lijnbaan, Rijswijkschestraat, Van Ravesteijnstraat, Hoefkade No. 101, Falckstraat, Van Dijckstraat, Achter Raamstraat, Sirtemastraat, Bakkersstraat, Kerkstraat, Korte Lombardstraat No. 7, Koningin-Emmakade No. 60, Alexanderplein en Atjehstraat, Nieuwe Laantjes, Duin straat No. 10, Duinstraat No. 55, Vijzelstraat en Bad huiskade. 3°. in alle lagere scholen werden de lambrizeeringen van privaten, waterplaatsen en privaatportalen, voor zoover niet bekleed met tegels, geverfd tot op een hoogte van 1.50 M. boven den vloer. Het verrichten van de jaarlijksche schoonmaak in de Gemeente-scholen en gebouwen en het herstellen van gebroken glasruiten in deze gebouwen te’s-Gravenhage, werd dit jaar in eigen beheer uitgevoerd. Ook was dit het geval met de kleine dagelijks voor komende onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen, zoowel aan die behoorende tot deze rubriek, als die behoorende tot rubriek A en aan de scholen voor zoover deze gebouwen en scholen niet onder Scheveningen behooren. Overigens werd alles openbaar of ondershands aan besteed. De uitgaven voor de werken, bedoeld onder letter a, sub. B bedragen: voor verschillende gebouwen voor schoolgebouwen 333,456.95 755,830.23 5 f 1.089.287,18 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 115