I I 36 11 a. 1 c. a. c. I wettelijken weg worde ingegrepen. Deze wenschen werden door de Commissie gebracht ter kennis van het Gemeentebestuur en van den Hoofd inspecteur van de Volksgezondheid. de Hinderwetvergunningen, de toestand in hoofdzaak niet onbevredigend kan heeten”. Intusschen achtte de Sub-Commissie ten aanzien van nog enkele punten nadere voorziening gewenscht. Zij formuleerde dienaangaande de volgende wenschen, die door de Gezondheidscommissie werden overgenomen 1". dat aan de vergunningen, krachtens de Hinderwet te verleenen voor het oprichten van bewaarplaatsen van lompen en beenderen, behooren te worden toegevoegd de volgende voorwaarden dat behoorlijk en voldoende drink- en waschwater ten behoeve van het personeel moet aanwezig zijn; dat het in- en uitpakken der lompen en beenderen en het sorteeren of verwerken der lompen niet mag ge schieden op de straat en evenmin op open plaatsen of terreinen van het erf, waarop de inrichting is gevestigd; dat de bewaarplaatsen van beenderen geregeld moeten worden gereinigd; 2°. dat een verordening behoort te worden vastgesteld, daartoe strekkende, dat inrichtingen, bestemd tot bewaring of verwerking van lompen en beenderen in het groot vol gens daarvan door het bevoegd gezag te geven omschrijving, uit stadsgedeelten kunnen worden geweerd; 3°. dat in de politieverordening voorschriften behooren te worden opgenomen, houdende: dat het vervoer van lompen uit de bewaarplaatsen alleen raag geschieden, hetzij in vast samengeperste balen, hetzij in gave, gesloten zakken, hetzy in gave, behoorlijk gedekte en goed sluitende vervoermiddelen; dat het vervoer van beenderen uit de bewaarplaatsen alleen mag geschieden in behoorlijke, gave, stankaf- sluitende toestellen of andere berggelegenheden dat het laden en lossen van beenderen in en uit spoor wagens of andere openbare vervoermiddelen alleen mag geschieden op bepaaldelijk aangewezen plaatsen of terreinen 4°. dat van gemeentewege, krachtiger en doeltreffender dan tot dusverre, toezicht worde uitgeoefend op de bewaar plaatsen van lompen en beenderen, en waar noodig, langs VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. b. b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1160