i I t 36 12 D. Begraafplaatsen. Hieromtrent is niets te vermelden. HOOFDSTUK IV. Volkshuisvesting. ■Het afgeloopen jaar is voor de zaak der volkshuis vesting in deze Gemeente van groot belang geweest. Van Mevrouw L. BelinfanteAhn ontving de Com missie het verzoek, aandacht te wijden aan een artikel, door haar geplaatst in de Nieuwe Courant onder den titel„Stofverspreiding contra Kinderverzorging,” waarin gewezen wordt op het gevaar, dat door het kloppen van kleeden enz. aan de achterzijde van de huizen zou ont staan voor de gezondheid van kinderen, die in den tuin de buitenlucht genieten, en aangedrongen wordt op voorziening daartegen bij politieverordening. Over deze zaak «werd in de vergadering een levendig debat gevoerd, dat voorbereid was door een uitvoerig rapport van de heeren Hi.jmans en van der Steur. Van medische zijde werd betoogd, dat het gevaar voor ver spreiding van ziektekiemen door het kloppen van kleeden gering moet worden geacht. Ook voelde men het als bezwaar, dat, indien voortaan het kleedenkloppen, niet alleen aan de straat, doch ook aan de achterzijde, door de verordening zou worden belemmerd, de huisvrouw zou worden bemoeilijkt in de zorg voor de reinheid van haar huis. Hoewel erkennende, dat het uitslaan van kleeden en dergelijke eenig ongemak kan opleveren voor hen, die zich in den tuin bevinden, vereenigde zich daarom de meerderheid met de uitspraak der rap porteurs, dat geen voldoende termen aanwezig zijn om door het openbaar gezag maatregelen te doen voor schrijven tegen het uitkloppen van kleeden aan de achterzijde eener woning. Door een lid der Commissie werd nog de aandacht gevestigd op de hinderlijke stof ver spreiding in het Bosch, en vooral rondom de Tent der Nieuwe of Littéraire Sociëteit. Bij Burgemeester en Wethouders werd aan gedrongen op het nemen van maatregelen tegen dezen hinder. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1161