36 13 Het bracht de principieele beslissing van den Gemeente raad ten opzichte van de woningpolitiek, die voortaan zal worden gevolgd. Op 19 Juni dienden Burgemeester en Wethouders een voorstel in, strekkende om als beginsel aan te nemen, dat aan vereenigingen, enz., krachtens de Woningwet „toegelaten”, voor de uitvoering van haar bouwplannen voorschotten op den voet dier wet zouden worden ver leend tot een bedrag van 98 percent van de bouwkosten, mits door baar zou worden voldaan aan de wettelijk bepaalde voorwaarden en aan eenige verdere eischen, die ook elders plegen te worden gesteld. Wat den woningbouw* rechtstreeks van gemeentewege betreft, zouden worden uitgevoerd de plannen tot het stichten van een complex van 172 woningen aan de zuidwest- zijde van het Afvoerkanaal en tot uitbreiding van de woninggroep aan het Kolenwagenslag met 81 woningen, welke plannen reeds eerder in beginsel door den Raad waren goedgekeurd. Tot verderen aanbouw van Ge meentewege zou worden overgegaan, wanneer het par ticulier initiatief mocht blijken te kort te schieten, of andere redenen, b.v. het uitvoeren van maatregelen, welke woningen aan de bewoning zouden moeten ont trekken, daartoe zouden nopen. Door het raadslid Mr. Romeyn werd een aanvulling en wijziging van dit voorstel aanhangig gemaakt. Volgens het denkbeeld van den heer Romeyn zou de Ge meente reeds aanstonds ter hand nemen, nevens het bouwplan aan het Kolenwagenslag, het géheele plan van woningbouw aan de overzijde van het Afvoerkanaal, dat in 1912 in den Gemeenteraad voorloopig was be handeld (732 woningen), zoomede een bouwplan nabij den Trekweg (ongeveer 1000 woningen). Bovendien zou de Raad zich uitspreken voor: den aankoop van Gemeentewege, met voorschot en bijdrage van het Rijk, van woningen, die daarvoor in aanmerking zouden komen, ten einde die op te ruimen of te verbeteren de onteigening van perceelen en den bouw van woningen aan de Gedempte Gracht en aan de Pronk- straat en omgeving; de voorziening in onderdak voor onbehuisden; VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1162