I H I II 14 36 het instellen van een woningbeurs; het inrichten van een volledige woningstatistiek het instellen van een Dienst voor de Volkshuisvesting. Dit voorstel-RoMEYN kwam in hoofdzaak overeen met de conclusies van het advies der Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen, dat, tegelijk met uitvoerige rapporten van de Directie van Gemeente werken en van den Directeur van het Bouw- en Woning toezicht, door Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad was overgelegd. Toen de Gezondheidscommissie van deze stukken kennis nam, begreep zij, dat hier een uiterst belangrijke beslissing stond genomen te worden en^dat zij niet mocht nalaten haar gevoelen in dezen kenbaar te maken. Daar de voorstellen reeds binnen enkele dagen in den Gemeenteraad zouden wmrden behandeld, werd voorde bespreking van deze zaak tegen 3 Juli een buitengewone vergadering der Commissie uitgeschreven, en hierop werd besloten, een schrijven tot den Gemeenteraad te richten. In dit schrijven geeft de Commissie te kennen, dat zij van de voordracht van Burgemeester en Wethouders heeft kennis genomen, aan de eene zijde met voldoening, doch aan de andere zijde met groote teleurstelling. „Met voldoening, in zooverre thans van Gemeente- „wege eene tegemoetkomende houding tegenover de „toegelaten bouwvereenigingen wordt aangenomen. „Waar wij in den loop der jaren bij herhaling, doch „vergeefs, hebben aangedrongen op samenwerking „van de Gemeente met deze vereenigingen, die bij „gebreke van dien tot werkeloosheid waren veroor- „deeld, zal Uwe Vergadering begrijpen, dat wij ons „verheugen in den in uitzicht gestelden gemeen telijken steun. Met name ook juichen wij toe het „denkbeeld vrfn Burgemeester en Wethouders om „dien steun te verleenen in ruime mate, door „beschikbaarstelling van een aanzienlijk percentage „van het benoodigd kapitaal voor vereenigingen van „belanghebbenden en van belangstellenden beide.” Intusschen, meent de Commissie, zullen enkele jaren moeten verloopen, eer de invloed van de werkzaamheid der bouwvereenigingen kwantitatief van eenige betee- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1163