36 16 woningen. En ook hier zal in de toekomst, door de voorgenomen onteigeningen voor den aanleg van ver keerswegen en voor buurtverbetering aan de Ge dempte Gracht, een groot aantal volkswoningen ver dwijnen, terwijl later verschillende andere openbare werken en opruimingen de woningbehoefte nog zullen vermeerderen. De Commissie dringt er daarom op aan, den aanbouw direct door de Gemeente op groote schaal aanstonds ter hand te nemen. Met name ware spoedige uitvoering van het plan aan den Trekweg en van het geheele plan aan de overzijde van het Afvoerkanaal dringend gewenscht. Verder ziet zij in het voorstel van den heer Romeyn, voor zoover dit strekt om van Gemeentew’ege bestaande kleine woningen aan te koopen en te verbeteren, een zeer gelukkige gedachte, terwijl zij een woningbeurs en een volledige woningstatistiek voor het voeren van een stelselmatige woningpolitiek noodzakelijk acht. In het algemeen trouwens vindt zij in het voorstel van genoemd Raadslid hare denkbeelden in hoofdzaak terug en zij verzoekt daarom den Gemeenteraad met aandrang, een besluit te willen nemen, dat ligt in de lijn, door dit voorstel aangewezen. Dit schrijven werd den 4en Juli verzonden. Reeds den 6en d.a.v. kwamen de voorstellen in zake de volks huisvesting in den Gemeenteraad in behandeling. Na een belangrijk debat, dat den geheelen namiddag en avond in beslag nam, werd het voorstel van den heer Romeyn aangenomen. Zoodoende is een beslissing ver kregen, geheel in den geest als door de Gezondheids commissie werd gewenscht. Kort daarna trad de oorlogscrisis in. Deze heeft echter, de Commissie constateert het met voldoening, niet geleid tot stop zetten van de gemeentelijke bemoeiingen in zake aanbouw van volkswoningen. Integendeel, de wensch om, door het ondernemen en bevorderen van aanbouw, mede te werken tot beperking van de thans zoo groote werkloosheid, is voor het Gemeentebestuur een reden te meer geweest om de uitvoering van het raadsbesluit van 6 Juli met spoed ter hand te nemen. Bijzonderheden hieromtrent -worden hierachter, onder B, medegedeeld. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1165