36 161 164 17 147 36 93 1 69 42 53 150 44 54 - 2.50 - 2.— 60 21 48 79 33 49 In een ander opzicht intusschen moest, zooals de Commissie begreep, de crisis een remmenden invloed hebben op de uitvoering der Woningwet. De gedragslijn van den Gemeenteraad, die, vooral in den laatsten tijd, de aanvragen om verlenging van den termijn van ont ruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen, op voorstel van Burgemeester en Wethouders, bijna altijd inwilligde, had niet de instemming der Commissie gehad, zooals duidelijk blijkt uit het staatje op blz. 37 van het vorig jaarverslag. Door de crisis kwam echter de Com missie anders te staan tegenover dergelijke aanvragen. Van velen uit de volksklasse was de be taalkracht, en dus ook het vermogen om de huur van een behoorlijke woning te betalen, voor het tegenwoordige sterk aangetast. In die omstandigheden de ontruiming der talrijke onbe woonbaar verklaarde, doch nog bewoonde woningen door te zetten, moest wel onmogelijk worden geacht. De Com missie zag zich dus genoopt, hoe ongaarne ook, haar stand punt tijdelijk te laten varen en besloot, voor den duur der crisis, op aanvragen als bovenbedoeld in den regel gunstig te adviseeren. Evenals vorige jaren, nemen wij hier weder op een staatje betreffende de onbewoonde volkswoningen, ont leend aan de jaarlijksche opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht. Aantal onbewoonde weékwoningen van minder dan f 3.50 huur per week. 277 248 129 Huurprijs f 2.50 tot f 3.50 n n n - 2— 1- minder dan - 1. Totaal onbewoonde kleine woningen Uit deze cijfers blijkt, dat de woningreserve nog even gering is als een jaar geleden. Van de onbewoonde VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Oct. 1912. Nov. 1910. Nov. 1911. Oct. 1914. Oct. 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1166