36 18 2°. kleine woningen behooren er tot Scheveningen slechts 7, een geheel onbeduidend aantal. Intusschen zijn het niet alleen de woningen van minder dan f 3.50 huur, waaraan gebrek bestaat. Van de woningen van een huurprijs, varieerende tusschen f 3.50 en f 4.bleken in October 1914 slechts 58 onbewoond, en onder deze waren er nog 18, die reeds verhuurd, doch nog niet door de nieuwe bewoners betrokken waren. Het Gemeentebestuur, dat deze cijfers mededeelt (Bijlagen van de Handelingen van den Ge meenteraad, 1915, bl. 8), wijst er, naar wij meenen terecht, op, dat in de behoefte ook aan deze soort van woningen in de laatste jaren van particuliere zijde niet in voldoende mate is voorzien, terwijl ook niet is te verwachten, dat dit in de naaste toekomst het geval zal zijn. De Commissie hoopt, dat de nieuwe koers, waartoe de Gemeenteraad besloten heeft, weldra eenige ontspanning der woningmarkt zal te weeg brengen. Thans volgen nog enkele mededeelingen omtrent bijzondere punten. A. Bouwverboden. Burgemeester en Wethouders vroegen in twee ge vallen het advies der Commissie omtrent eene ontwerp verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen, en wel op gronden, gelegen: 1°. aan den Noord wal, nabij den hoek van de Breedstraat aan de Anna Paulownastraat, tusschen de Laan van Meerdervoort en het Carnegieplein. De Commissie antwoordde in beide gevallen, dat bij haar tegen den inhoud der ontwerp-verordening' geen bezwaar bestond. Ook met de in het vorig verslag (blz. 23) onder 5° be doelde ontwrerp-verordening, houdende bouwverbod op gronden aan de Muzenstraat en den Fluweelen Burgw'al, w'elke aan het eind van 1913 nog bij de Commissie in behandeling was, kon zij zich geheel vereenigen. B. Woningbouw door Gemeente en vereenigingen. Zooals boven werd gemeld, hebben Burgemeester en VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1167