36 21 woningen aan de Wolmaransstraat, en verzocht voor de uitvoering daarvan een gemeentelijk voorschot groot f 298.400, te bekomen op den voet der Woningwet. De woningen zouden worden z.g. portiekwoningen. Er wraren gepro jecteerd 38 perceelen, elk bevattende 3 woningen. Blijkens de toelichting, was het de bedoeling, vooral te rekenen op huisvesting van groote gezinnendaarom was gezorgd voor een flink aantal slaapvertrekken. De Commissie verklaarde tegen het bouwplan geen bezwaar te hebben. Zij stelde alleen de vraag, of de vrij groote voor berging bestemde ruimten niet zouden kunnen worden misbruikt voor slaapgelegenheid; zij vertrouwde echter, dat door behoorlijk toezicht op de bewoning hiertegen zou worden gewaakt. Een voorstel om voor de uitvoering van dit bouwplan voorschot te verleenen was bij het einde van het jaar door Burgemeester en Wethouders nog niet bij den Gemeenteraad aanhangig gemaakt. C. Behandeling van klachten; verbetering van onbewoonbaarverklaringenz. Overeenkomstig de in 1913 getroffen regeling (zie Verslag over 1913, blz. 11), werden de schriftelijk ingeko men klachten over kleinere woninggebreken en dergelijke, wanneer een voorloopig onderzoek door de Commissie de wenschelijkheid van voorziening had doen kennen, gezonden aan den Directeur van het Bouw- en Woning toezicht, van wien vervolgens bericht werd ontvangen van hetgeen ter verbetering was geschied. Deze nieuwe werkwijze voldeed zeer goed. Klachten van ernstiger aard, die naar het oordeel der Commissie toepassing van ยง3 of 4 der Woningwet noodzakelijk maakten, leidden tot voorstellen in dien geest aan het Gemeente bestuur. Aan hen, die mondeling hun beklag inbrachten, werd, evenals vorige jaren, de raad gegeven zich te wenden tot het Bouw- en Woningtoezicht. Met inbegrip van 7 klachten, aanhangig gebleven uit 1913, werden '75 zaken van dezen aard behandeld VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Den 5en Januari 1915 diende het Gemeentebestuur een voor stel van die strekking in, dat den 25en d. a. v. door den Raad werd Aangenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1170