36 22 27 1 zaak 1 1 14 gevallen 2 1 geval (tegen 64 in 1913). Hiervan werden 64 klachten afge daan, zoodat op 1 Januari 1915 nog 11 zaken bij de Commissie in behandeling waren. 6 gevallen 8 1 geval 8 2 2 12 1 geval Toestand der woning in vele onderdeelen slecht8 gevallen Overbevolking10 gevallen Rook Stank door het houden van honden, konijnen, kippen, enz Vervuiling van woning of erf Geen drinkwater Het geval, waarin door de Commissie aan het Gemeente bestuur een voorstel tot onbewoonbaarterldaring werd ge daan, betrof de twee hofjeswoningen Bakkerstraat nos. 148 en 166; deze zaak werd eerst aan het eind van Bij onderzoek werden reeds in orde bevonden 3 zaken Ongegrond bevonden, althans geen motief tot inmenging Verbeterd (na onderhandsche, mondelinge of schriftelijke onderhandelingen van het Bouw- en Woningtoezicht)33 Aan het Gemeentebestuur werd voorgesteld een bevel tot verbetering uit te vaardigen in Aan het Gemeentebestuur werd voorgesteld een aanschrijving tot het doen ophouden van overbevolking uit te vaardigen in Aan het Gemeentebestuur werd een voorstel tot onbewoonbaarverklaring gedaan in De behandelde misstanden betroffen: Gebrekkige inrichting van privaten en pri- vaatleidingen Stank door overvulling of gebreken van den beerput Stank door vervuiling of gebrekkige inrich ting van putten en kolken Gebreken aan de rioleering in het algemeen Gebrekkige slaapgelegenheid Vochtigheid van huizen. Slechte daken VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1171