36 23 het verslagjaar bij Burgemeester en Wethouders aan hangig gemaakt. Gelijktijdig deed de Commissie het voor stel tot het uitvaardigen van eene aanschrijving tot verbe tering voor de overige tot hetzelfde hofje behoorende wo ningen, te weten: Bakkerstraat nos. 106—-146, 150164, 168186, terwijl zij, wat betreft denos. 134,144,174 en 178, tevens voorstelde de overbevolking te doen ophouden. Omtrent de in het vorig verslagjaar dezerzijds ter onbewoonbaarverklaring voorgedragen woningen valt nog te vermelden, dat de Raad de volgende perceelen onbewoonbaar verklaarde 1. Ammunitiehaven nos. 33 en 35 (4 woningen) 2. Nieuwe Molstraat no. 28 (2 woningen). 3. Weststraat nos. 252, 254, 256 en 258 (4 woningen). Het voorstel der Commissie tot onbewoonbaarverklaring van de drie woningen in het pand Nieuwe Molstraat no. 26a (in het vorig jaarverslag ten onrechte genoemd no. 26) werd door den Gemeenteraad niet binnen den wettelijken termijn behandeld. De Commissie vroeg daarop voorziening bij Gedeputeerde Staten, die de onbewoonbaarverklaring van de benedenwoning en de woning op de tweede verdieping uitspraken, doch, wat betreft de woning op de eerste verdieping, het beroep afwezen. Gedeputeerde Staten beslisten aldus in over eenstemming met het betrekkelijke voorstel van Burge meester en Wethouders. Ten slotte weigerde de Raad de onbewoonbaarverklaring van de benedenwoning in het pand Katerstraat no. 7, tegen welke beslissing de Commissie vruchteloos bij Gedeputeerde Staten in beroep kwam. Voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot onbe woonbaarverklaring bereikten de Commissie dit jaar niet. Naar aanleiding van zoodanige voorstellen, die nog uit 1913 waren aanhangig gebleven, sprak de Raad de onbewoonbaarverklaring uit van de volgende woningen 1. De la Reijkade nos. 81a, 82, 84 en 85 (4 woningen). 2. Westeinde nos. 271—297 (14 woningen). Het beroep, in de onder 2 gemelde zaak door den eigenaar ingesteld, werd door Gedeputeerde Staten af- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. In het verslag over 1913 abusievelijk vermeld als Nos 2335 (B woningen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1172