36 24 gewezen. Burgemeester en Wethouders namen voorts hun voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de pereeelen Prinsegracht nos. 102, 104 en 106 (3 woningen) terug, aangezien inmiddels eene belangrijke verbouwing had plaats gehad. Evenzoo nam de Commissie haar voorstel tot onbe woonbaarverklaring van de woning Korte Molenstraat no. 61 terug, nadat van Burgemeester en Wethouders het bericht was ingekomen, dat deze woning begrepen is in de onteigening voor den nieuwen verkeersweg. Nog werd door den Raad de in het verslag over 1912 gemelde onbewoonbaarverklaring opgeheven van de woningen Frederikstraat no. 52, ondernummers 6099, daar inmiddels aan de destijds uitgevaardigde aanschrijving tot verbetering was voldaan. In het geheel werden in 1914 door den Gemeenteraad 28 woningen onbewoonbaar verklaard. Aan de elf voorstellen der Commissie tot het uit vaardigen van eene aanschrijving tot verbetering, in het vorig verslag genoemd en waarvan er in 1913 3 waren afgedaan, werd door Burgemeester en Wethouders nog in 6 gevallen gevolg gegeven. In één geval werden de betrokken pereeelen gesloopt, zoodat eene aanschrij ving tot verbetering achterwege kon blijven, terwijl één zaak voor nader onderzoek nog bij Burgemeester en Wethouders aanhangig bleef. Voorts werd in 11 gevallen door Burgemeester en Wethouders -het advies der Commissie gevraagd omtrent eene aanschrijving tot verbetering. In één dezer ge vallen, betreffende de reeds genoemde woning Kater- straat no. 7, adviseerde de Commissie tot onbewoon baarverklaring. In de overige gevallen vereenigde zij zich met het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Een hernieuwd onderzoek van de woningen, gelegen aan het hofje aan de Lage Nieuwstraat, deed de Com missie besluiten de aandacht van het Gemeentebestuur te vestigen op den slechten toestand dier woningen, die nog steeds door de eigenaars, waaronder ook de gemeente zelf, worden verhuurd, hoewel de in 1911 voorgeschre ven verbeteringen nog op zich laten wachten. In 14 gevallen, betreffende in totaal 45 woningen (waar van 3 gevallen, betreffende 8 woningen, teScheveningen), VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1173