26 36 HOOFDSTUK V. Openbare en andere gebouwen en getimmerten, niet vallende onder de Woningwet. Hieromtrent is niets te vermelden. HOOFDSTUK VI. Scholen, fabrieken en werkplaatsen. A. Scholen. Door de zorgen van de Sub-Commissie voor het scholenonderzoek, bestaande uit de heeren van Kleef, Roel en Koch, is in het afgeloopen jaar een belangrijke arbeid gereed gekomen. Omtrent het onderzoek der openbare lagere scholen, dat, blijkens het vorige jaar verslag (blz. 39), in 1913 werd voltooid, bracht zij een omstandig en beredeneerd rapport uit. Dit rapport, in Februari bij de Gezondheidscommissie ingekomen, werd in de Mei vergadering behandeld en, met eenige wijzi- Mutters, en een voor Scheveningen, bestaande uit de heeren Koch, Simons en Vrijland. Eerstgenoemde Sub-Commissie rapporteerde in de November vergadering, dat in de door haar bezochte lokalen geen bijzondere misstanden op gezondheidsgebied aanwezig waren. Ligging en verpleging bleken overal voldoende of ruim voldoende. Besmettelijke ziekten wer den nergens geconstateerd. Van wege den Gemeente lijken dienst werd in alle inrichtingen voor vaccinatie of re vaccinatie gezorgd. Ook de Sub-Commissie voor Scheveningen gaf te kennen, dat zij bij haar bezoeken een zeer gun- stigen indruk had gekregen. Zoowel in het circus, waar oorspronkelijk niet minder dan 612 personen waren ondergebracht geweest, als in de kleinere in richtingen, werd alle zorg gedragen voor zindelijke, hygiƫnische behandeling en goede verpleging. Dekens en kleedingstukken bleken in ruime mate aanwezig. Naar aanleiding van deze mededeelingen, bracht de Voorzitter hulde aan de activiteit, die het Gemeente bestuur in deze zaak, onder moeilijke omstandigheden, had betoond. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1175