36 27 gingen, vastgesteld als verslag, door de Commissie aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht. Het werd vervolgens afgedrukt en toegezonden aan het Gemeente bestuur en de leden van den Gemeenteraad, den Inspecteur van het lager onderwijs, de schoolopzieners, de leden van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs, de hoofden der openbare scholen, den Hoofd inspecteur en de Inspecteurs van de Volksgezondheid, de Gezondheidscommissies die het jaarverslag' plegen te ontvangen, en een aantal belangstellenden. Het verslag vangt aan met een inleiding, waarin vermeld wordt hetgeen, naar het oordeel der Commissie, valt op te merken over den toestand der openbare lagere scholen in het algemeen. De opmerkingen be treffen achtereenvolgens: ligging en bouw; gangen en portalentrappenlokalenverlichting der lokalen ventilatie der lokalenverwarming der lokalenprivaten en waterplaatsenkleederbergplaatsenmeubelen, bor den, kaarten: reinheid; gymnastieklokaal; speelplaats; lessenleermiddelenvacantiƫnplaats en houding der leerlingen; gymnastiekonderwijs; straffen; ziekten; algemeenen indruk. Aan het slot der inleiding spreekt de Commissie het volgende eindoordeel uit: Volgt uit al het boven medegedeelde, dat de Commissie by haren rondgang schier in alle scholen heeft mogen waarnemen, welke uitmuntende vruchten het volhardend streven van ons Gemeentebestuur tot verbetering van het Schoolwezen in de laatste jaren heeft afgeworpen, zoo is daarmede niet gezegd, dat er niets meer te doen overblyft. Integendeel, de hierbijgevoegde staten wijzen het uit, er zyn hier ter stede nog enkele minder gelukkig gelegen, van zonneschyn verstoken of door voortdurend straatrumoer slecht bruikbare scholen, er zyn er met te smalle gangen, met houten trappen, met slechte vloeren, met gebrekkige verlichting, met onvoldoende ventilatie, met ondoelmatige verwarming, met niet goed ingerichte kleederbergplaatsen, met te kleine speelplaatsen. Wat echter op dit gebied wordt voorbereid en vooral wat in de laatste jaren is tot stand gebracht, waarbij wij in de eerste plaats denken aan het zoo uitstekend inge- gerichte in 1913 geopende Schoolkinderenbad aan de Nieuwe Havendwarsstraat en aan de instelling van schoolartsen, geeft ons de overtuiging, dat het Bestuur onzer gemeente VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1176