36 29 zou zijn, terwijl zij ook de ligging der privaten op het westen, met het oog op de heerschende windrichting, minder gewenscht achtte. Daarom gaf zij in overweging, voor het schoolgebouw een plaats te kiezen uit een tweetal nabijgelegen terreinen; 3°. aan de de Constant Rebecquestraat (hulpschool). Dit terrein achtte de Commissie niet geschikt voor schoolbouwr, met het oog op de nabijheid van de asch- staal, van welke, naar zij vreesde, in aanmerking ge nomen de heerschende windrichting, hinder zou zijn te wachten. In al deze drie gevallen werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op het Raadsbesluit verkregen. Nog op het eind van 1913 bereikte de Commissie een klacht betreffende de bijzondere bewaarschool, ge vestigd in het perceel Brandtstraat 7, die ook reeds in den Gemeenteraad een voorwerp van bespreking had uitgemaakt. Bij onderzoek ter plaatse bleek, dat de toestand inderdaad zeer veel te wenschen overliet. De Commissie besloot zich ter zake te wenden tot Burge meester en Wethouders en richtte tot hen een schrijven, waarin het volgende wordt te kennen gegeven: De school is gevestigd in de benedenwoning van een arbeidershuis en bestaat uit twee ineenloopende kleine kamers, te zamen lang 9.5 M. bij een breedte en hoogte van res pectievelijk 3.5 en 3 M. Een smalle gang van nog geen meter breed leidt naar een keukentje, dat weder toegang geeft tot een uitbouw van 7 M. X 2.75 M. en hoog 2.80 M. De muur, die dien uitbouw vroeger in twee kamers verdeelde, is weggebroken. In de genoemde ineenloopende kamers zijn 2 klassen onder gebracht, sedert 1 April 1913 te zamen zestig leerlingen tellende, welk aantal vroeger grooter is geweest. De banken zijn te bekrompen en mitsdien naar ons oor deel ongeschikt. Ventilatie kan alleen geschieden door het openzetten van de twee aan straat gelegen schuiframen en van een val raam in de achterkamerbehoorlijke luchtverversching is niet mogelijk. De verlichting laat ook veel te wenschen over. Het voorlokaal, waarvan de ramen met z.g. kippengaas zijn voor zien en de ruiten wit zijn geverfd, is slechts matig verlicht. Het achterlokaal is nagenoeg duister, doordat het weinige VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1178