36 30 B. Fabrieken en Werkplaatsen. Een klacht omtrent het ontbreken van een privaat in een onder de Veiligheidswet vallende broodbakkerij aan de Bezemstraat, die bij onderzoek gegrond bleek, werd door de Commissie ter kennis gebracht van den Inspecteur van den Arbeid. Zij ontving daarop het bt richt, dat aan den eigenaar der bakkerij een aanwijzing was verstrekt voor het aanbrengen van een privaat. Voorts werden door het optreden van het Bouw- en Woningtoezicht, waarmede de Commissie zich naar aan leiding van ingekomen klachten in verbinding had gesteld, de volgende verbeteringen verkregen: 1°. In een fabriek aan de Hoef kade werd de rioolkolk gewijzigd en stankvrij afgedekt. 2°. Een verstopt privaat in een stal aan de Pletterij- straat werd weder loozend gemaakt, terwijl tevens licht, dat langs den uitbouw uit het tuintje kan binnenvallen, slechts toegang vindt door één klein, hoog geplaatst venster en een glazen deur, beide zich bevindende onder een sterk vooruitspringend balcon. De kleeren zijn dicht opeen opgehangen in de 0.90 M. breede gang en in het keukentje. In die gang bevindt zich ook het voor al de 60 kinderen dienende privaat, waarvan verlichting geheel ontbreekt en dat geenszins reukeloos is. De uitbouw dient tot speellokaal, maar is daarvoor, wegens zyne geringe afmetingen en gebrek aan luchtverversching, geheel ongeschikt. Evenmin kan tot speelplaats dienen het smalle strookje grond langs den uitbouw, waarop wel twee zandbakken zijn aangebracht, maar dat hoogstens voor een klein aantal kinderen voldoende ruimte tot stil spel zou bieden. Hoewel de bewaarschoolhoudster haar best doet om den toestand zoo houdbaar mogelyk te maken, is, naar het oor deel onzer Commissie, de bedoelde benedenwoning, Brandt- straat no. 7, zelfs afgezien van het groote aantal kinderen, dat zy moet herbergen, ten eenenmale ongeschikt, en ook niet door verbouwing geschikt te maken, om als bewaar school dienst te doen. Waar dus particuliere krachten klaar blijkelijk te kort schieten om in de behoefte aan een hygiënisch goed ingerichte bewaarschool te voorzien, veroorloven wy ons een krachtig beroep te doen op uw College, om te bevorderen, dat zoo spoedig mogelyk door de Gemeente in deze dicht bevolkte buurt een aan de eischen der gezondheidsleer voldoende bewaarschool worde ingericht. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1179