- i - 36 31 1 20 232 256 1 3 1 5 13 25 101 216 1 1 31 sterfgevallen voor aan kinkhoest, 67 aan mazelen en 6 aan influenza. Het volgend staatje geeft een overzicht van de ver schillende sterfgevallen aan infectieziekten in de jaren 1909 tot en met 1914. Vlek-typhus Febris typhoïdea Roodvonk Diphtheritis Pokken Meningitis cerebrospinalis epidemicaj Poliomyelitisi Behalve de hiervoren genoemde sterfgevallen kwamen Roodvonk Diphtheritis Meningitis cerebrospinalis epidemica Zooals uit onderstaand staiatje blijkt was het aantal gevallen van febris typhoïdea, roodvonk en diphtheritis hooger dan in het vorige jaar. door het Bouw- en Woningtoezicht met den eigenaar in onderhandeling werd getreden over verbetering der rioleering van het betrokken perceel en de aangrenzende panden. 3°. In een hotel aan de Wagenstraat werd, door het aanbrengen van verschillende verbeteringen in de keuken en het verhoogen van een schoorsteen, de hinder van kolendamp, die in die keuken werd ondervonden, opgeheven. HOOFDSTUK VIL Ziekten. In den loop van 1914 werden aangegeven de vol gende gevallen van besmettelijke ziekten: 38 gevallen v. Febris typhoïdea met 9 sterfgev. 324 Roodvonk 287 Diphtheritis 1 22 38 324 28 30 403 548 249 231 209 200 287 I VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. r> 1909 1910 j 1911 1912 1913 n n T n Verschillende hieronder volgende cijfers danken wij aan de welwillendheid van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. 11914

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1180