36 33 HOOFDSTUK VIII. Geneeskundige Armverzorging. De reorganisatie van den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst, waarvan sprake was op blz. 27 van het vorig Jaarverslag, werd ingevoerd. Op de werking daarvan, die van zooveel beteekenis is voor de volks gezondheid, blijft de aandacht der Commissie gevestigd. (Het gemiddelde van het aantal aan longtuberculose overledenen in het geheele land over de jaren 1909 tot en met 1913 bedroeg 6923 of per 10.000 der gemid delde bevolking 11.55.) De Commissie blijft verlangend uitzien naar nadere plannen omtrent uitbreiding der ziekenhuisruimie, waaraan dringende behoefte bestaat. HOOFDSTUK IX. Drinkwatervoorziening. De maandelijks door Burgemeester en Wethouders toegezonden uitkomsten van de onderzoekingen van het drinkwater, verricht door den Gemeentelijken Keurings dienst, gaven ook dit jaar geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Onder de aandacht der Commissie kwam het ont breken van behoorlijke watervoorziening aan de Binck- horstlaan. Sommige woningen aldaar bleken geheel van water verstoken, terwijl de andere door middel van pompen water verkregen, dat, blijkens onderzoek door het scheikundig lid der Commissie, als drinkwater on bruikbaar moest worden geacht. De Commissie wendde zich deswege tot Burgemeester en Wethouders en ontving daarop van het College mede- deeling van een aantal besluiten, waarbij de eigenaars, op grond van de Bouw- en Woonverordening, werden herinnerd aan hun verplichting om te zorgen voor gelegenheid tot het in voldoende mate bekomen van betrouwbaar drink- en werkwater, terwijl tegelijkertijd, VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1182