36 34 In den herfst bracht de oorlogscrisis een schaarsehte op grond van dezelfde verordening, de afsluiting der bestaande ongeschikte gelegenheden tot watervoorziening werd bevolen. H HOOFDSTUK X. Levens- en Genotmiddelen. In den aanvang van het jaar drong tot de Commissie het gerucht door, dat een aantal gevallen van febris typhoïdea, kort te voren waargenomen, zouden te wijten zijn aan het gebruik van geïnfecteerde oesters. De Commissie begreep, dat deze zaak aan de aan dacht van den Hoofdinspecteur van de Volksgezond heid niet zou zijn ontgaan. Intusschen meende zij niet te mogen nalaten, ook harerzijds de opmerkzaamheid van bedoelden hoofdambtenaar op dit gerucht te vestigen. Reeds spoedig mocht zij van den Hoofdinspecteur mededeeling ontvangen van een schrijven van den be trokken Inspecteur. Deze laatste bleek het bestaan van een aetiologisch verband tusschen het gebruik van ge ïnfecteerde oesters en de bedoelde ziektegevallen zeer wel mogelijk te achten, doch aarzelde vooralsnog een verder gaande conclusie uit te spreken. Hij meende, dat het meeste resultaat zou zijn te wachten van een onderzoek, door hem te zamen met den Inspecteur der Visscherijen in te stellen in Tholen, vanwaar de door verscheidene patiënten gebruikte oesters afkomstig waren. Bericht omtrent de uitkomst van dit onderzoek heeft de Commissie niet bereikt. Een bierbottelaar zond een klacht in omtrent de samenstelling van bier, in verschillende café’s verkocht onder den naam van „half om half.” Het scheikundig lid der Commissie rapporteerde, dat van de 8 door hem genomen monsters 3 waren vervalscht met saccharine en 3 andere zoowel met saccharine als met salicylzuur. Tevens sprak hij het vermoeden uit, dat het bier kunstmatig gekleurd wordt. De Commissie vestigde op dit feit de aandacht van Burgemeester en Wethouders. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1183