36 35 3. 4. van tarwe en, als gevolg daarvan, eerst de invoering van het z.g. noodbrood (uit tarwebloem, vermengd met 30% rijstemeel) en kort daarna het verbod van het bakken van groot wittebrood. Vernemende van bezwaren, die het uitsluitend gebruik van bruinbrood en noodbrood met zich zou brengen, vooral voor maaglijders, besloot de Commissie een onderzoek dienaangaande in te stellen. Een Sub-Com- missie, bestaande uit de heeren Mastboom, Binnendijk en Hofman, bijgestaan door Dr. J. de Groot als des kundige, bracht ter zake een rapport uit, waarin zij kwam tot de volgende conclusies: Het gebruik van bruin brood en noodbrood is in het algemeen niet nadeelig voor de gezondheid en tegen de aanwezigheid van schadelijke bestanddeelen kan door den keuringsdienst evengoed gewaakt worden als by het be reiden van andere broodsoorten. Speciaal voor maag- en darmlyders en van een ernstige ziekte herstellenden is het wenschelyk dat ook in dezen tyd wit brood verkrijgbaar is, op verklaringen, afgegeven door de behandelende geneeskundigen. Om misbruik van deze verklaringen ten bate van ge zonden te voorkomen is het gewenscht, dat op zulk een verklaring als regel niet meer dan >/4 K.G. wit brood per persoon en per dag wordt verstrekt, en wel uitslui tend brood, dat niet op den dag van levering is gebakken. In verband hiermede is het gewenscht, dat door het Gemeentebestuur aan de geneeskundigen een circulaire wordt gezonden, met verzoek bovenbedoelde verklaringen alleen af te geven ten behoeve van lijders aan ziekten der spijsverteringsorganen en van hen, die van een ernstige ziekte herstellende zyn, en in de verklaring te vermelden dat om een dezer redenen voor den betrok ken persoon de verklaring wordt afgegeven, en tevens voor eiken patiënt de hoeveelheid wit brood die per dag noodig wordt geacht, alsmede voor hoe langen tyd deze verstrekking gewenscht is. Het is wenscheljjk, dat ook voor mindergegoede patiën ten dit wit brood tegen gewone pryzen verkrijgbaar zy. De Commissie zond een afschrift van dit rapport aan het Gemeentebestuur bij een schrijven, waarin zij deze aangelegenheid aanbeval in de aandacht van het College. De Sub-Commissie voor het Vischmarktvraagstuk ontving, blijkens mededeeling van haar Voorzitter, in den aan- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1184