36 36 HOOFDSTUK XI. Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen. Buiten hetgeen in de vorige hoofdstukken is mede gedeeld, is hieromtrent niets te vermelden. S vang van het jaar van deskundige rijde een uitvoerig en belangrijk rapport over het vraagstuk van het visch- gebruik. De Commissie meende het Gemeentebestuur voorloopig hiervan te moeten kennis geven, in verband met het bij den Gemeenteraad ingekomen voorstel van den heer Verburg tot verplaatsing van de visch- markt aan de Schoolstraat. Aan belanghebbenden, die gevraagd hadden adhaesie te betuigen aan het voorstel van genoemd Raadslid, is geantwoord, dat dit niet op den wreg der Commissie ligt. Het verslag van de Sub-Commissie was bij het einde van het jaar nog niet ontvangen. De Gezondheidscommissie voor Zoeter meer c.a. ves tigde de aandacht van onze Commissie op het wasschen van groente met verontreinigd "water door tuinders en verdere verkoopers en gat haar in overweging te trachten het daarheen te leiden, dat ook voor den marktverkoop de groente droog, dat wil zeggen niet met water bevoch tigd, zou worden aangevoerd en in de politieverorde ning, zoo mogelijk, artikelen te doen opnemen, die het verontreinigen der groente met min of meer ver dund rioolvocht zouden tegengaan. In haar antwoord wees onze Commissie vooreerst op art. 222 der Algemeene Politieverordening, houdende verbod om water van slooten, grachten ot vaarten te bezigen tot het wasschen van groente, ooft of andere eetwaren. Wat voorts betreft het voorkomen van ver ontreiniging van groente op het platteland, verklaarde zij weinig te verwachten van een verbodsbepaling der Gemeente ’s-Gravenhage. Een goede regeling van deze materie zou, naar zij meende, alleen zijn te verkrijgen door een voorschrift, werkende over grooter gebied, bij voorkeur over het geheele Rijk. Zij gaf daarom de Gezond heidscommissie te Zoetermeer in overweging, zich ter zake te wenden tot den Hoofdinspecteur van de Volks gezondheid. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1185