36 39 H. L. Drucker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. doen geschieden. Van het antwoord van het College zou het afhangen, of de zorg voor de voortzetting der onderzoekingen over de sterftecijfers dezer Gemeente, thans loopende over een onafgebroken reeks van jaren aan vangende met 1866, al of niet bij de Commissie zou blijven en of zij dus al of niet de daartoe vereischte voorbereidende maatregelen zou hebben te nemen. Het antwoord van het Gemeentebestuur was aan het einde van het jaar nog niet ontvangen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage van 12 Fe bruari 1915. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1188