36 36 40 41 Mr. I. Mortier Humans Bijlage A. GEZONDHEIDSCOMMISSl ■ai|sheer in Iiet ■’’Meehtahof. p S-GRAVENHAGE. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE. In dienst van NAMEN der LEDEN. het R(jk. eene Gemeente. Dr. J. G. M. Mastboom C. J. Dikstra J. Binnendijk Dr. H. Remmelts J. A. G. van der Steur Arts. S. A. W. Vrijland. Med. doctor. Dr. L. Th. van Kleef Mr. K. W. Brevet. Betrekkingen en beroepen. Academische graden, ontvangen volgens de Neder- landsehe wet. forzitter van den Raad van Beroep. Mr. H. L. Drucker Voorzitter. J. J. Hofman. J. H. G. Roel A. D. J. Berkhout Doctor in de rechtswetenschap. Doctor jn de rechtswetenschap. Doctor in de rechtswetenschap. Architect, nieur. Architect. Architect. ■litenant-Kolonel bij de Genie. Ucrzetter Lands- Jrukkerij. F. A. KoCH Joh. Mutters Jr. Mr. L. N. Roodenburg Doctor in de rechtswetenschap. Med. doctor. Medisch adviseur bij den Gem. Ont- smettingsdienst. j L. Simons Mr. Joh. J. Belinfante. Doctor in de rechtswetenschap. Arts, oud-Geneesheer-Directi'j van 1 berg te Maastricht. Arts, Geneesheer-Directeur va het R.-K. Ziekenhuis. Apotheker-Scheikundige. Gep. Hoofd eener school. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Opgave van de namen der leden van bovengenoemde Commissie op 31 Dec. lüBt vermelding eene Provincie.! Architect. Directeur Ned. Corresp.-burea voor Dagbladen, Advoc» en Procureur. Gep. Generaal-Maj., oud-Insp« teur van den Geneeskundig* Dienst der Landmacht. het gesticht Calv'ir"'B specteur van den eeartsenykundi- Sten Dienstaan hetI Dep. van Landb. Bouwkundig ing ''t.ngewoon hoog leraar aan de Technische Hoo- geschool te Delft. Aanmerkingen. van de door hen bekleede betrekkingen of uitgeoefende beroepen. j Buitengewoon lid van den Centralen Gezondheidsraad, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1189