7 I I 36 36 45 44 Bijlage C. REKENING der Ontvangsten en Uitgaven der GezoBdscoinmissie te ’s-Gravenhage over het jaar 1913. 1T G A V E N. ONTVANGSTEN. I het Rijk in de toelage aan den 1OOO,— 1000,— 1 400.4 f 300,— 145,325 250,— 285,— 3 140,— 429,— 310,— 46,22® f 4461? Totaal Totaal RECAPITULATIE. Voordeelig saldo f 270,345 Rethaan MacarÉ, Voorzitter. H. J. Nieboek, Secretaris. Ontvangsten Uitgaven. 5000,— 400,— 100,— 2179,55 106,31 nihil. 4000,- 61,7 -- f 7500,- B 7100,— Memorie. f 4461,755 4191,41 Toelage aan den Secretarisf Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine uitgaveni Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissiej Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding van adviezen, waaronder vergoeding aan I deskundigen by onderzoekingen Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen. Gewone jaarlijksche kosten van bewerking der sterftecijfers Onvoorziene uitgaven, mede in geval van te lage raming van de posten 2, 3, 4 en 7 Bijdrage van Secretaris Bijdrage van de Gemeente ’s-Gravenhage ter bestrijding van de uitgaven der Commissie. Andere ontvangsten f 7500,— J f 4191,41 Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gezondheids commissie te ’s-Gravenhage van 6 Maart 1914. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Rekening Begroeting. Rekening. Art. f 400,— 2 r> 1 n Begroeting, j VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1192