36 36 i 46 47 Bijlage D. Begrooting der Gezondheidscommid 's-Gravenhage voor het jaar 1915. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 1915 1914 1914 1915 1 1 f 1000,— f 1000,— 400,j 2 300,— 300,- 7600.1 3 3 250,— 250,— bewerking 265.— 300,— 685,— 650,— Totaal Totaal f 8000,— 8000,— Bydrage van het Rijk in de toelage aan den Secretaris 5000,— 400,— 100,— Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gezondheids commissie te ’s-Gravenhage van 8 Mei 1914. Rethaan Macaré, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. Memoril 5000,— 400,— 100,— 7600,— Memorie f 8000,— f 400,— Bydrage van de Gemeente ’s-Gravenhage ter bestrijding van de uitgaven der Commissie. Andere Ontvangsten Onvoorziene uitgaven, mede in geval van te lage raming van de posten 2, 3, 4 en 7 140,- Toelage aan den Secretaris Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine uitgaven Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissie Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding van adviezen, waaronder vergoeding aan deskundigen by onderzoekingen Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen. Opzet van nieuw decennium 19151924 (Sterftecijfers)f 100, Jaarlyksche kosten van der sterftecijfers Kosten van assistentie by de be cijfering van het afgeloopen de cennium 19051914 TOELICHTING. De verhooging van post 7 geschiedt overeenkomstig het schrijven der Commissie aan Burgemeester en Wethouders d.d. 4 Mei 1905, A. n°. 683. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. rt. Art. n hl rt •n hl n n 60,— - w n f 8000.- rt n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1193