36 49 VERORDENING. Nummer. Jaar. 368 1909 9 1911 8 1903 18 1905 1 1910 1910 1911 4 14 1891 1905 8 12 12 23 6 Pandhuisverordening Politieverordening. (Algemeene Reiniging. (Beheer betrekkelijk ophalen van asch en vuilnis, vegen der straten, enz) Schoolartsen. (Verordening regelende de instelling van Slachten. (Verordening op het van vee en op den in-, ver- en doorvoer, de keuring van vleeseh en den handel daarin in de Gemeente ’s-Gravenhage) Slachterijen en andere inrichtingen. (Ver ordening, krachtens art. 4 sub 3 der Hinderwet, betreffende het oprichten, hebben of gebruiken van Slachthuis. (Beheer van het openbaar (Gebruik van het openbaar Straten. (Bepalingen in acht te nemen bij het overdragen aan de Gemeente van gronden voor Vissch er shaven. (Politiereglement voor de Woningwet. (Kenteeken van onbewoonbaar- verklaring van perceelen) Ziekenhuis. (Verordening voor het Ge meente I 1913 1902 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1195