36 57 De Gezondheidscommissie Dr. Mastboom, wd. Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. deelen of men te doen heeft met een „domme behandeling”. Of moet de rechter zich daarbij soms door onbevoegden als deskundigen doen voorlichten Het sub 5 genoemde remedie zal wel zeer zeldzaam in toepassing kunnen worden gebracht, tenzij de bedoeling der adressanten is dat de rechter naar eigen goedvinden personen die z.i. gevaar opleveren voor de volksgezondheid het recht kan ontzeggen de geneeskunst uit te oefenen. Tot welk een willekeurige, ongelijke toe passing dit recht zou kunnen leiden, behoeft niet gezegd. Een rechter die alleen van Christian science heil verwacht, zou er toe kunnen komen, aan de gediplomeerde artsen het practiseeren te verbieden! Onze conclusie is dus deze, dat, indien wetswijziging ge- wenscht mocht zijn, de bepalingen tegen de kwakzalverij, welke den laatsten tijd schrikbarend is toegenomen, veeleer dienen te worden verscherpt, dan dat door de toepassing van het stelsel der adressanten de deur wagenwijd worde opengezet voor schromelijke benadeeling onzer volksge zondheid. Er moge eenige waarheid schuilen in de stelling, dat ook de gewone huisdokter gelijk dezer dagen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant door een ongenoemd en inzen der, niet zonder tegenspraak intusschen van den kant van verschillende huisartsen, is betoogd gewoonlijk niet vol doende onderlegd is om in speciale gevallen van eenigszins emstigen aard hulp te bieden en ook zyn „genezingen” vaak niet meer zijn dan het werk der natuur die meer uitrichtte dan zyn behandeling; het moge verder waar zijn, dat by de therapie nog maar al te veel empirisch te werk moet worden gegaan by gemis aan zekerheid omtrent de oorzaken van verschillende kwalen en aan afdoende mid delen ter bestrijding daarvan, zoodat telkens weder nieuwe geneesmiddelen en geneeswyzen opduiken en door de medici gedurende korter of langer tijd beproefd worden zonder veel baat voor de patiënten de toestand zou duizendmaal erger worden indien lieden, die absoluut niet in staat zijn te beslissen met welke kwaal men te doen heeft en hoe daartegen dient ingegrepen, straffeloos iedereen zouden mogen behandelen, om nog te zwygen van het gevaar voor epide mieën door toepassing van magnetisme, Christian science of andere geneesmethoden die in geval van besmettelijke ziekten geen nut geven. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. jti

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1203