By lage 37 Leden. W. van Boven, lid en voorzitter. S. de Clereq, Th. K. L. Sluyterman, A. Broese van Groenou b. i„ Job. Mutters Jzm, P. Bakker Schut, c. i. secretaris. Op 31 December 1913 was aan de beurt van aftreding de heer J. Springer. In zijn plaats werd door het Bestuur van de Academie van Beeldende Kunsten als lid aangewezen de heer Joh. Mutters Jzn., architect hier ter stede. Dientengevolge was de samenstelling van de Commissie gedurende het verslagjaar als volgt: JAARVERSLAG van de Schoonheidscommissie voor de Gemeente s-Gravenhage over 1914. aan de Nieuwe Parklaan; Door de Commissie werden in het verslagjaar 29 verga deringen gehouden. Omtrent 76 aangelegenheden werd het advies der Com missie ingewonnen; omtrent 71 zaken werd door haar advies uitgebracht, terwijl 5 zaken aan het einde van het verslag jaar nog in behandeling waren. Waren de werkzaamheden gedurende de eerste zeven maanden van het jaar omvangrijke!' dan in een van de vorige jaren, na 1 Augustus nam, in verband met de ver minderde bouwbedrijvigheid ten gevolge van de crisis, het aantal plannen dat de Commissie om advies bereikte, zeer sterk af. Tot de meer belangrijke bouwwerken waaromtrent het oordeel van de Commissie werd gevraagd, behooren: een schouwburggebouw op den hoek Princessegracht Korte Voorhout; een winkelhuis aan het Spui, hoek Spuistraat; een kantoor- en winkelgebouw aan den Stationsweg nabij de Wagenbrug; een kerkgebouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1204