37 2 VERSLAG DER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. een monument op het Prins Mauritsplein, terwijl weder om ontwerpen van verscheidene villa’s (en van een kan toorgebouw) in het Park „Zorgvliet” de Commissie be reikten. Ook in dit verslagjaar stelde de Commissie zich beschik baar voor het beoordeelen van projecten vóór deze aan Burgemeester en Wethouders werden ingezonden, in die gevallen dat verwacht kon worden, dat het advies der Com missie ten aanzien van de gevels zou worden gevraagd. Van deze gelegenheid werd een ruim gebruik gemaakt. Tot de plannen, waaromtrent het gevoelen der Commissie officieus werd gevraagd, behooren ook die van een viertal woningbouw-vereenigingen, uitsluitend werkzaam in het belang der Volkshuisvesting, welke Vereenigingen hunne eerste plannen voor woningbouw h. t. s. voorbereiden. Het was der Commissie een voldoening te kunnen constateeren, dat op het gebied van volkswoningen een vooruitgang ook uit aesthetisch oogpunt te verwachten is van den arbeid dezer vereenigingen, die door den bouw van groote samen hangende huizen-complexen althans in de gelegenheid zijn een bebouwing van «enigszins monumentale karakter te doen plaats hebben. Zeker staat men hier voor groote moei lijkheden, daar bij den bouw de grootste zuinigheid be tracht moet worden en de herhaling van een groot aantal van dezelfde woning-typen kan leiden tot eentonigheid der gevels. De Commissie meent echter dat hier voor de archi tecten een zeer dankbare taak is weggelegd. Met leedwezen moest de Commissie ervaren, dat in enkele gevallen de beslissing van Burgemeester en Wethouders van het advies der Commissie afweek. Een dezer gevallen betrof den bouw van een villa aan den Wagenaarweg; een ander den houw van een „dubbele villa” in het park „Zorgvliet”. Ook ten aanzien van de plaats voor de oprichting van de Van Karnebeek-bron, waaromtrent het oordeel der Com missie werd gevraagd, is dat advies niet gevolgd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de be handelde zaken en de daaromtrent uitgebrachte adviezen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1205