BJjlage 38 1 By deze cyters valt op te merken, dat de school aan de 715 118 763 3.010 2.413 935 1.498 3.736 827 578 14.593 1.268 414 2.163 7.312 6.621 2.628 4.109 8.897 3 033 L414 37.859 553 296 1.400 4.302 4.208 1.693 2.611 5.161 2.206 836 23.266 VERSLAG van de Commissie van Toezicht op het Gemeentelijk Schoolkinderenbad. Tullinghstraat eerst op 1 October 1914 aan de schoolbaden ging deelnemen, terwyl de kinderen van de Nieuwe School straat door verplaatsing naar de Hemsterhuisstraat, gedurende de maanden September en October wegbleven. Het aantal kinderen van deze school bleef ook na dien tijd, door den grooten afstand, gering. Nieuwe Schoolstraat. Tullinghstraat Vlietstraat N. Havendwarsstr. 4 N. Havendwarsstr. 6 Hoefkade 101 Zwarteweg Ammunitiehaven Rijswykscheplein Zieken Totaal Den 5den Juli 1913 werd het schoolkinderenbad geopend, zoodat het vorig jaarverslag slechts liep over den tijd van 5 Juli31 December 1913. Dit tweede jaarverslag geeft een overzicht van den toe stand en de werkzaamheden gedurende het jaar 1914. Bedroeg het aantal deelnemende scholen aan de baden op 1 Januari 1914 vyf, in den loop van het jaar werd dit getal met zes vermeerderd, namelijk met de scholen Hoefkade 101, Lepelstraat, Tullinghstraat, Vlietstraat, Zieken en Nieuwe Schoolstraat. De verplaatsing van de leerlingen der scholen en de veran dering der schooltyden, tengevolge van de mobilisatie, deden hun invloed gelden op het bezoek van het bad; zonder deze was de opkomst zonder twyfel belangrijk grooter geweest. Verstrekt werden in 1914 totaal 23266 jongensbaden en 14.593 meisjesbaden, samen 37.859 baden, als volgt over de scholen verdeeld. Meisjes. Totaal. Jongens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1212