38 2 Bij vergelijking der maandstaten van het vorig jaar bleek het onze Commissie, dat op eenige scholen het aantal badende leerlingen is gestegen, op andere echter is gedaald. Dit laatste heeft zeer onze aandacht getrokken en verdient hier nader te worden bekeken. Waar op de meeste scholen met grooten ijver, door hoofden en onderwijzers alles gedaan wordt, om het bezoek te bevorderen, zijn er helaas enkele andere, die zich weinig of niet interesseeren voor deze nuttige instelling, de zoo noodige propaganda voor de baden blyft dan uit, het het getal deelnemende leerlingen daalt. Ook by de ouders bestaat vaak een moeielijk te overwin nen tegenstand tegen het schoolbad. Eenerzjjds is het bij hen gebrek aan besef van de groote hygiƫnische voordeelen van geregeld baden, anderzijds schaamtegevoel voor de dikwijls onvoldoende onderkleeding der kinderen. Van vele ouders kan de Commissie getuigen, dat zy het wekelyksch schoolbad zeer op prijs stellen. De Commissie overweegt middelen om zoowel by het onder wijzend personeel als by de ouders de belangstelling voor het schoolbad te vermeerderen. Mochten deze pogingen niet in voldoende mate slagen, dan zou de Commissie in over weging willen zien genomen het denkbeeld om het baden voor de kinderen verplichtend te stellen en alleen op medisch advies vrijstelling willen verleenen, een regeling, die te Ant werpen uitstekend blijkt te voldoen. Alleen toch, wanneer de kinderen geregeld gedurende den geheelen schooltijd, dus zes of zeven jaar, van de baden gebruik maken, mag ver wacht worden, dat de behoefte aan een wekelyksche reiniging van het geheele lichaam zoo groot is geworden, dat zij na het verlaten der school, zelf moeite zullen doen gelegenheid te vinden zich te baden. Behalve om andere redenen, zou in dit verband de Com missie het zeer wenschelyk vinden, indien ook de leerlingen van de laagste klassen gebaad werden. Wel weet de Com missie, dat vooral dit baden tydroovend is, maar in het belang dezer kleinen en in die van de atmosfeer in de lagere klasse- lokalen, meent zij ten sterkste te moeten aandringen, dat alle leerlingen der school van het bad proflteeren. Door verschillende onderwijzers werd de wensch geuit, by het baden badhandschoenen te verstrekken, omdat het wasschen met de bloote hand onvoldoende het lichaam reinigt. Aan het Gemeentebestuur werd door de Commissie voor gesteld de benoodigde handdoeken in eigen beheer te laten wasschen, hetgeen tot belangrijke kostenbesparing zou leiden. We ontvingen tot heden geen beslissing in deze van B. en W. De badmeester en zyn vrouw kweten zich op uitstekende wijze van hun plicht, de Commissie meent hun een woord VERSLAG GEMEENTELIJK SCHOOLKINDERENBAD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1213