38A 3 VERSLAG VEREENIGING VOLKSRAD. De Secretaresse, A. M. DoĆ¼wes Dekker. De Voorzitter, Dr. W. P. Ruysch. Tenslotte zij de dank van het Bestuur uitgesproken voor de hulp van verschillende zijden verstrekt. Als in vorige jaren maken wij hier gaarne melding van de medewerking van verschillende Hoofden van scholen, terwijl wij nog in het bijzonder onzen dank uitspreken voor den krachtigen steun ons verleend, ingevolge den oproep om kleeding voor de vluchtelingen in de maand October in de verschillende hier ter stede verschonende dagbladen, ge heel belangeloos door de Directies dezer bladen opgenomen. Zij, die ons door toezending van kleedingstukken, vooral ondergoed, linnen, flanel, katoen, wol, etc. steunden, kunnen zoowel als zij, die ons voor dit doel bijdragen in geld deden toekomen, overtuigd zijn hierdoor een zeer goed werk te hebben verricht. De toegezonden artikelen werden door de vaak van ondergoed verstoken vluchtelingen met den meesten dank aanvaard. Door de zeer ruime toezending kon ook nog elders hulp worden verleend ten behoeve der vluchtelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1217